Giải tháng và giải chung cuộc

STT

SĐT

Tổng điểm

Thời gian đăng ký

Thời gian xét giải

Giải thưởng

20

8412836844xx

7530

15/05/2018 23:23:45

Từ 16/5/2018-14/6/2018

Giải tháng thứ nhất

20

849367158xx

6300

14/02/2018 23:10:26

Từ 15/06/2018 đến hết 14/07/2018

Giải tháng thứ hai

20

8412220039xx

6300

15/05/2018 23:36:22

Từ 15/07/2018 đến hết 13/08/2018

Giải tháng thứ ba

40

8412662359xx

19270

15/05/2018 23:30:19

Từ 16/05/2018 đến hết 13/08/2018

Giải chung cuộc