Giải tháng và giải chung cuộc

STT

SĐT

Tổng điểm

Thời gian đăng ký

Thời gian xét giải

Giải thưởng

50

849015094xx

3060

14/02/2018 23:09:20

Từ 9/2/2018-10/03/2018

Giải thưởng tháng thứ nhất

50

848985735xx

6080

14/02/2018 22:42:43

Từ 11/3/2018-09/04/2018

Giải thưởng tháng thứ hai

50

849021742xx

6130

10/04/2018 10:48:34

Từ 10/4/2018-09/05/2019

Giải thưởng tháng thứ ba

50

8412130720xx

13310

06/03/2018 23:21:37

Từ 9/2/2018-09/05/2018

Giải chung cuộc