Kết quả trúng thưởng


DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG GIẢI NGÀY + GIẢI THÁNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THẾ GIỚI DIỆU KỲ – ĐỢT 3


STT Thuê bao Mã dự thưởng Giải thưởng Giá trị giải thưởng
1 8412257138** 610000002861674 GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
2 8412191409** 610000002871396 GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
3 8412877843** 610000002861290 GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
4 8412199240** 610000002889086 GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
5 8412839359** 610000002865348 GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
6 8412836553** 620000002966252 GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
7 849314285** 620000002950789 GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
8 8412139917** 620000002993107 GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
9 8412248856** 620000002979823 GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
10 8412891635** 620000002978900 GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
11 8412154117** 630000003069194 GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
12 8412258327** 630000003079531 GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
13 849060468** 630000003019203 GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
14 8412273132** 630000003048746 GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
15 8412083334** 630000003069145 GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
16 8412225400** 640000003121820 GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
17 849352737** 640000003135992 GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
18 849081282** 640000003159485 GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
19 849371883** 640000003103076 GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
20 849379750** 640000003157821 GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
21 849014633** 650000003164204 GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
22 8412897586** 650000003190221 GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
23 849031978** 650000003172978 GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
24 849339879** 650000003183308 GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
25 849041139** 650000003166061 GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
26 8412297309** 660000003306210 GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
27 849338130** 660000003295761 GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
28 8412147823** 660000003276896 GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
29 8412845194** 660000003307048 GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
30 848987178** 660000003264572 GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
31 849042328** 670000003344825 GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
32 849061576** 670000003326665 GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
33 849399941** 670000003336929 GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
34 8412287348** 670000003362290 GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
35 849099993** 670000003322184 GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
36 8412294794** 680000003444781 GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
37 849379631** 680000003420258 GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
38 849367447** 680000003409254 GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
39 849332448** 680000003417345 GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
40 849019515** 680000003398680 GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
41 8412020668** 690000003516783 GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
42 849356824** 690000003494789 GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
43 8412229846** 690000003543735 GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
44 849039953** 690000003479334 GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
45 849070868** 690000003534318 GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
46 849351392** 700000003564208 GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
47 849326608** 700000003563568 GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
48 849370138** 700000003583659 GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
49 849031292** 700000003553533 GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
50 8412179972** 700000003590347 GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
51 8412169264** 710000003656485 GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
52 8412688139** 710000003659158 GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
53 849349255** 710000003636550 GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
54 849312641** 710000003636856 GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
55 849092147** 710000003627227 GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
56 8412028712** 720000003739109 GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
57 849380576** 720000003707681 GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
58 8412863475** 720000003747969 GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
59 8412084540** 720000003749723 GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
60 8412669150** 720000003725570 GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
61 849018526** 730000003798691 GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
62 849366712** 730000003773985 GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
63 8412654892** 730000003801825 GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
64 849352945** 730000003806273 GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
65 849013043** 730000003753995 GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
66 849356743** 740000003855004 GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
67 849080295** 740000003825328 GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
68 849056165** 740000003837726 GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
69 8412646995** 740000003847446 GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
70 849066042** 740000003823308 GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
71 849096438** 750000003882183 GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
72 8412675448** 750000003899515 GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
73 8412190904** 750000003897733 GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
74 8412159776** 750000003917183 GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
75 8412287292** 750000003905360 GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
76 849023364** 760000003937426 GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
77 849328438** 760000003976191 GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
78 8412133883** 760000003956063 GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
79 8412871181** 760000003979321 GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
80 849386305** 760000003947329 GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
81 849015630** 770000004032911 GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
82 849396301** 770000004020775 GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
83 8412041076** 770000004008136 GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
84 849316504** 770000004021068 GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
85 8412299290** 770000004030187 GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
86 8412674026** 780000004081961 GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
87 8412191805** 780000004062879 GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
88 849336355** 780000004049298 GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
89 849345351** 780000004043483 GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
90 849098651** 780000004035163 GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
91 849085687** 790000004085633 GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
92 8412865144** 790000004126617 GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
93 8412861080** 790000004113653 GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
94 849370318** 790000004119514 GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
95 849086475** 790000004090047 GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
96 849378810** 800000004152136 GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
97 849016418** 800000004142005 GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
98 8412288652** 800000004163199 GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
99 849377202** 800000004190838 GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
100 849310521** 800000004185772 GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
101 849337202** 810000004250022 GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
102 8412168278** 810000004224047 GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
103 849052885** 810000004237361 GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
104 8412855075** 810000004223849 GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
105 849053249** 810000004206259 GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
106 8412186596** 820000004285215 GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
107 849047278** 820000004253801 GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
108 8412081080** 820000004280280 GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
109 849036353** 820000004260000 GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
110 849019722** 820000004262394 GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
111 849379973** 830000004320898 GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
112 8412171705** 830000004338716 GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
113 8412173865** 830000004360360 GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
114 849048834** 830000004317161 GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
115 849316891** 830000004355331 GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
116 849013578** 840000004363397 GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
117 8412640625** 840000004410078 GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
118 8412834565** 840000004395378 GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
119 8412688065** 840000004402648 GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
120 8412231488** 840000004381332 GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
121 8412125008** 850000004457892 GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
122 849033958** 850000004417023 GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
123 8412664463** 850000004460620 GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
124 849021926** 850000004455770 GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
125 8412258341** 850000004443647 GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
126 849098615** 860000004481033 GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
127 849039144** 860000004464772 GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
128 8412055141** 860000004483511 GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
129 849362523** 860000004472758 GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
130 849036451** 860000004467675 GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
131 849394710** 870000004553796 GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
132 8412191662** 870000004546675 GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
133 849027628** 870000004509481 GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
134 849020814** 870000004560501 GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
135 849391862** 870000004551826 GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
136 8412693657** 880000004608499 GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
137 849338850** 880000004611458 GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
138 849080840** 880000004568032 GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
139 8412874850** 880000004591951 GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
140 849319018** 880000004611744 GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
141 8412238161** 890000004658185 GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
142 849327048** 890000004638264 GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
143 849312730** 890000004672823 GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
144 8412127251** 890000004648960 GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
145 8412280628** 890000004653350 GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
146 8412127336** 900000004731239 GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
147 849061485** 900000004695992 GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
148 8412025091** 900000004711147 GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
149 8412051157** 900000004706523 GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
150 849369065** 900000004691856 GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
151 849047841** 610000002841596 GIAI NHAT NGAY_1 GIAI NHAT NGAY
152 849333424** 620000002939579 GIAI NHAT NGAY_2 GIAI NHAT NGAY
153 8412230501** 630000003062812 GIAI NHAT NGAY_3 GIAI NHAT NGAY
154 849080536** 640000003089289 GIAI NHAT NGAY_4 GIAI NHAT NGAY
155 849062142** 650000003167406 GIAI NHAT NGAY_5 GIAI NHAT NGAY
156 8412867620** 660000003263742 GIAI NHAT NGAY_6 GIAI NHAT NGAY
157 849324081** 670000003385775 GIAI NHAT NGAY_7 GIAI NHAT NGAY
158 849332823** 680000003464108 GIAI NHAT NGAY_8 GIAI NHAT NGAY
159 8412649257** 690000003502894 GIAI NHAT NGAY_9 GIAI NHAT NGAY
160 849080858** 700000003553671 GIAI NHAT NGAY_10 GIAI NHAT NGAY
161 8412154646** 710000003685809 GIAI NHAT NGAY_11 GIAI NHAT NGAY
162 849370007** 720000003710057 GIAI NHAT NGAY_12 GIAI NHAT NGAY
163 8412143687** 730000003788886 GIAI NHAT NGAY_13 GIAI NHAT NGAY
164 849382780** 740000003830179 GIAI NHAT NGAY_14 GIAI NHAT NGAY
165 849066371** 750000003881846 GIAI NHAT NGAY_15 GIAI NHAT NGAY
166 8412036633** 760000003958680 GIAI NHAT NGAY_16 GIAI NHAT NGAY
167 849061584** 770000003985011 GIAI NHAT NGAY_17 GIAI NHAT NGAY
168 849387290** 780000004077921 GIAI NHAT NGAY_18 GIAI NHAT NGAY
169 8412299434** 790000004108645 GIAI NHAT NGAY_19 GIAI NHAT NGAY
170 8412668618** 800000004182187 GIAI NHAT NGAY_20 GIAI NHAT NGAY
171 849082027** 810000004204127 GIAI NHAT NGAY_21 GIAI NHAT NGAY
172 8412047826** 820000004277900 GIAI NHAT NGAY_22 GIAI NHAT NGAY
173 849337122** 830000004323783 GIAI NHAT NGAY_23 GIAI NHAT NGAY
174 849013260** 840000004367582 GIAI NHAT NGAY_24 GIAI NHAT NGAY
175 849026921** 850000004418881 GIAI NHAT NGAY_25 GIAI NHAT NGAY
176 8412696161** 860000004491981 GIAI NHAT NGAY_26 GIAI NHAT NGAY
177 849083728** 870000004550521 GIAI NHAT NGAY_27 GIAI NHAT NGAY
178 849321578** 880000004572974 GIAI NHAT NGAY_28 GIAI NHAT NGAY
179 849396301** 890000004666071 GIAI NHAT NGAY_29 GIAI NHAT NGAY
180 849031713** 900000004685029 GIAI NHAT NGAY_30 GIAI NHAT NGAY
181 8412194999** 630000003055609 GIAI THANG 03 GIAI THANG
182 849044910** 510000002058419 CHUNG CUỘC CHUNG CUOC