Kết quả trúng thưởng


DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG GIẢI NGÀY + GIẢI THÁNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THẾ GIỚI DIỆU KỲ – ĐỢT 2


STT Thuê bao Mã dự thưởng Giải thưởng Ghi chú
1 8412030602** 310000000561585 GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
2 8412033838** 320000000603523 GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
3 849322711** 330000000680847 GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
4 849398828** 340000000768860 GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
5 8412840750** 350000000834456 GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
6 849339868** 360000000865766 GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
7 849335982** 370000000945366 GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
8 849331511** 380000001080809 GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
9 8412268111** 390000001175952 GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
10 849041237** 400000001185094 GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
11 849061038** 410000001270167 GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
12 849092886** 420000001361365 GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
13 8412221892** 430000001528452 GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
14 8412864682** 440000001582784 GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
15 8412054064** 450000001670361 GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
16 849350315** 460000001764742 GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
17 849381573** 470000001792857 GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
18 8412628549** 480000001887145 GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
19 849342408** 490000001934909 GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
20 849393176** 500000002001286 GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
21 8412133758** 510000002098363 GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
22 849078374** 520000002124305 GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
23 8412696483** 530000002240617 GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
24 8412832685** 540000002298268 GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
25 849043629** 550000002340454 GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
26 849373245** 560000002417931 GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
27 849373492** 570000002528125 GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
28 8412059706** 580000002585817 GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
29 8412264858** 590000002697394 GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
30 8412187997** 600000002789768 GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
31 8412269019** 310000000542072 4GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
32 849039302** 310000000492992 4GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
33 8412020189** 310000000560151 4GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
34 849061768** 310000000496297 4GIAI NHI NGAY_1 GIAI NHI NGAY
35 849313179** 320000000576304 4GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
36 8412227507** 320000000608914 4GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
37 849024050** 320000000571895 4GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
38 849047730** 320000000573929 4GIAI NHI NGAY_2 GIAI NHI NGAY
39 848989472** 330000000666961 4GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
40 8412688516** 330000000684662 4GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
41 849065027** 330000000690575 4GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
42 8412684128** 330000000656680 4GIAI NHI NGAY_3 GIAI NHI NGAY
43 8412668229** 340000000725605 4GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
44 849036852** 340000000697080 4GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
45 848987289** 340000000720065 4GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
46 849351658** 340000000708391 4GIAI NHI NGAY_4 GIAI NHI NGAY
47 8412293318** 350000000823237 4GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
48 849347302** 350000000848207 4GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
49 8412267883** 350000000819626 4GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
50 8412259458** 350000000813315 4GIAI NHI NGAY_5 GIAI NHI NGAY
51 849384400** 360000000899216 4GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
52 8412639772** 360000000883292 4GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
53 849082025** 360000000858649 4GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
54 8412293345** 360000000896908 4GIAI NHI NGAY_6 GIAI NHI NGAY
55 849389255** 370000000953652 4GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
56 849339283** 370000000977534 4GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
57 849376687** 370000000950222 4GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
58 849393672** 370000000956027 4GIAI NHI NGAY_7 GIAI NHI NGAY
59 849074568** 380000001018347 4GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
60 849366874** 380000001054737 4GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
61 8412222961** 380000001058106 4GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
62 8412056046** 380000001069073 4GIAI NHI NGAY_8 GIAI NHI NGAY
63 8412047378** 390000001153057 4GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
64 849325174** 390000001121037 4GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
65 849034992** 390000001107069 4GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
66 8412221228** 390000001158146 4GIAI NHI NGAY_9 GIAI NHI NGAY
67 8412073362** 400000001225069 4GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
68 8412221730** 400000001247171 4GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
69 849086122** 400000001191566 4GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
70 849091133** 400000001187139 4GIAI NHI NGAY_10 GIAI NHI NGAY
71 8412835649** 410000001346858 4GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
72 8412285659** 410000001292776 4GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
73 8412629508** 410000001293661 4GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
74 8412073892** 410000001325477 4GIAI NHI NGAY_11 GIAI NHI NGAY
75 849094429** 420000001363418 4GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
76 849333150** 420000001370050 4GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
77 8412293233** 420000001401971 4GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
78 849083438** 420000001413307 4GIAI NHI NGAY_12 GIAI NHI NGAY
79 8412151071** 430000001527619 4GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
80 8412854395** 430000001536006 4GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
81 849077213** 430000001450145 4GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
82 8412196554** 430000001470727 4GIAI NHI NGAY_13 GIAI NHI NGAY
83 8412668013** 440000001588929 4GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
84 849051444** 440000001554438 4GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
85 8412262007** 440000001585703 4GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
86 8412080149** 440000001602541 4GIAI NHI NGAY_14 GIAI NHI NGAY
87 849316529** 450000001683881 4GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
88 8412066161** 450000001674480 4GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
89 849014222** 450000001679936 4GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
90 8412190293** 450000001654065 4GIAI NHI NGAY_15 GIAI NHI NGAY
91 849016794** 460000001702938 4GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
92 8412158454** 460000001766231 4GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
93 8412221123** 460000001761960 4GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
94 849078101** 460000001723559 4GIAI NHI NGAY_16 GIAI NHI NGAY
95 849390199** 470000001788071 4GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
96 849043263** 470000001835402 4GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
97 849360040** 470000001793919 4GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
98 8412280263** 470000001803065 4GIAI NHI NGAY_17 GIAI NHI NGAY
99 849332210** 480000001859156 4GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
100 8412851275** 480000001918127 4GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
101 8412164180** 480000001910552 4GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
102 8412161093** 480000001916983 4GIAI NHI NGAY_18 GIAI NHI NGAY
103 8412061890** 490000001952923 4GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
104 849029294** 490000001941692 4GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
105 849339779** 490000001942640 4GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
106 8412047109** 490000001948476 4GIAI NHI NGAY_19 GIAI NHI NGAY
107 849099755** 500000001989949 4GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
108 8412052518** 500000002016216 4GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
109 849039302** 500000001995212 4GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
110 849074600** 500000001995423 4GIAI NHI NGAY_20 GIAI NHI NGAY
111 8412076796** 510000002105936 4GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
112 8412627780** 510000002085045 4GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
113 849318503** 510000002075325 4GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
114 8412628453** 510000002088560 4GIAI NHI NGAY_21 GIAI NHI NGAY
115 8412264625** 520000002145011 4GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
116 8412149985** 520000002154067 4GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
117 8412165909** 520000002145550 4GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
118 849047367** 520000002121555 4GIAI NHI NGAY_22 GIAI NHI NGAY
119 8412632287** 530000002265611 4GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
120 849389703** 530000002248413 4GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
121 8412080393** 530000002226245 4GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
122 849036451** 530000002196139 4GIAI NHI NGAY_23 GIAI NHI NGAY
123 8412038601** 540000002297459 4GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
124 849060362** 540000002274304 4GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
125 8412264644** 540000002296684 4GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
126 8412883575** 540000002325029 4GIAI NHI NGAY_24 GIAI NHI NGAY
127 849366001** 550000002387411 4GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
128 8412821088** 550000002391470 4GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
129 849346991** 550000002347705 4GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
130 8412295180** 550000002383240 4GIAI NHI NGAY_25 GIAI NHI NGAY
131 849366430** 560000002418052 4GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
132 8412848051** 560000002457307 4GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
133 849344197** 560000002445022 4GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
134 849341456** 560000002466324 4GIAI NHI NGAY_26 GIAI NHI NGAY
135 8412169796** 570000002544089 4GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
136 8412879718** 570000002507514 4GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
137 849079624** 570000002551326 4GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
138 8412083561** 570000002547780 4GIAI NHI NGAY_27 GIAI NHI NGAY
139 849346303** 580000002594819 4GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
140 8412032934** 580000002585674 4GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
141 849060237** 580000002631925 4GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
142 849379628** 580000002567883 4GIAI NHI NGAY_28 GIAI NHI NGAY
143 849391178** 590000002668009 4GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
144 849036698** 590000002719935 4GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
145 849390059** 590000002721612 4GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
146 8412631189** 590000002723559 4GIAI NHI NGAY_29 GIAI NHI NGAY
147 849358115** 600000002762613 4GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
148 8412129202** 600000002806929 4GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
149 849345632** 600000002814286 4GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
150 849394770** 600000002758281 4GIAI NHI NGAY_30 GIAI NHI NGAY
151 8412298694** 310000000536646 GIAI NHAT NGAY_1 GIAI NHAT NGAY
152 8412056632** 320000000585660 GIAI NHAT NGAY_2 GIAI NHAT NGAY
153 8412622418** 330000000651265 GIAI NHAT NGAY_3 GIAI NHAT NGAY
154 8412280234** 340000000744022 GIAI NHAT NGAY_4 GIAI NHAT NGAY
155 8412292568** 350000000846935 GIAI NHAT NGAY_5 GIAI NHAT NGAY
156 849074952** 360000000913561 GIAI NHAT NGAY_6 GIAI NHAT NGAY
157 849331073** 370000000993417 GIAI NHAT NGAY_7 GIAI NHAT NGAY
158 849037613** 380000001097765 GIAI NHAT NGAY_8 GIAI NHAT NGAY
159 8412696720** 390000001175624 GIAI NHAT NGAY_9 GIAI NHAT NGAY
160 849312743** 400000001194677 GIAI NHAT NGAY_10 GIAI NHAT NGAY
161 849319996** 410000001276602 GIAI NHAT NGAY_11 GIAI NHAT NGAY
162 8412638517** 420000001439756 GIAI NHAT NGAY_12 GIAI NHAT NGAY
163 8412253606** 430000001540160 GIAI NHAT NGAY_13 GIAI NHAT NGAY
164 849076986** 440000001568934 GIAI NHAT NGAY_14 GIAI NHAT NGAY
165 849027344** 450000001629310 GIAI NHAT NGAY_15 GIAI NHAT NGAY
166 849014385** 460000001704190 GIAI NHAT NGAY_16 GIAI NHAT NGAY
167 849376947** 470000001793566 GIAI NHAT NGAY_17 GIAI NHAT NGAY
168 8412864549** 480000001877979 GIAI NHAT NGAY_18 GIAI NHAT NGAY
169 849043400** 490000001919994 GIAI NHAT NGAY_19 GIAI NHAT NGAY
170 849039386** 500000001989330 GIAI NHAT NGAY_20 GIAI NHAT NGAY
171 849081425** 510000002077984 GIAI NHAT NGAY_21 GIAI NHAT NGAY
172 8412054038** 520000002150601 GIAI NHAT NGAY_22 GIAI NHAT NGAY
173 8412184093** 530000002253938 GIAI NHAT NGAY_23 GIAI NHAT NGAY
174 849089445** 540000002267840 GIAI NHAT NGAY_24 GIAI NHAT NGAY
175 849030184** 550000002339465 GIAI NHAT NGAY_25 GIAI NHAT NGAY
176 849082359** 560000002465441 GIAI NHAT NGAY_26 GIAI NHAT NGAY
177 849084198** 570000002488281 GIAI NHAT NGAY_27 GIAI NHAT NGAY
178 849330295** 580000002634012 GIAI NHAT NGAY_28 GIAI NHAT NGAY
179 849041451** 590000002653382 GIAI NHAT NGAY_29 GIAI NHAT NGAY
180 849080841** 600000002737365 GIAI NHAT NGAY_30 GIAI NHAT NGAY
181 849092690** 570000002536997 GIAI THANG 02 GIAI THANG