Kết quả trúng thưởng

DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG GIẢI NGÀY CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THẾ GIỚI DIỆU KỲ – ĐỢT 1

STT

Số thuê bao

Chương trình

Ghi chú

1

8412679818**

010000000000317

GIAI NHI_1

GIAI NHI NGAY

2

8412180930**

010000000000552

GIAI NHI_1

GIAI NHI NGAY

3

849321224**

010000000000445

GIAI NHI_1

GIAI NHI NGAY

4

8412063801**

010000000000586

GIAI NHI_1

GIAI NHI NGAY

5

8412221575**

010000000000106

GIAI NHI_1

GIAI NHI NGAY

6

8412187399**

020000000000659

GIAI NHI_2

GIAI NHI NGAY

7

8412272265**

020000000001456

GIAI NHI_2

GIAI NHI NGAY

8

849316471**

020000000000896

GIAI NHI_2

GIAI NHI NGAY

9

8412196931**

020000000000830

GIAI NHI_2

GIAI NHI NGAY

10

8412074165**

020000000000875

GIAI NHI_2

GIAI NHI NGAY

11

849011355**

030000000002980

GIAI NHI_3

GIAI NHI NGAY

12

8412026840**

030000000003634

GIAI NHI_3

GIAI NHI NGAY

13

8412160098**

030000000002389

GIAI NHI_3

GIAI NHI NGAY

14

8412133986**

030000000003186

GIAI NHI_3

GIAI NHI NGAY

15

8412080287**

030000000002562

GIAI NHI_3

GIAI NHI NGAY

16

8412153968**

040000000004429

GIAI NHI_4

GIAI NHI NGAY

17

849382393**

040000000005388

GIAI NHI_4

GIAI NHI NGAY

18

8412132963**

040000000005747

GIAI NHI_4

GIAI NHI NGAY

19

849056815**

040000000005242

GIAI NHI_4

GIAI NHI NGAY

20

8412254927**

040000000004579

GIAI NHI_4

GIAI NHI NGAY

21

8412198772**

050000000007148

GIAI NHI_5

GIAI NHI NGAY

22

849348442**

050000000006487

GIAI NHI_5

GIAI NHI NGAY

23

8412226836**

050000000006686

GIAI NHI_5

GIAI NHI NGAY

24

849359775**

050000000006918

GIAI NHI_5

GIAI NHI NGAY

25

849087043**

050000000007567

GIAI NHI_5

GIAI NHI NGAY

26

8412149453**

060000000009383

GIAI NHI_6

GIAI NHI NGAY

27

8412867314**

060000000009991

GIAI NHI_6

GIAI NHI NGAY

28

849048767**

060000000008447

GIAI NHI_6

GIAI NHI NGAY

29

8412151762**

060000000010552

GIAI NHI_6

GIAI NHI NGAY

30

849055963**

060000000010154

GIAI NHI_6

GIAI NHI NGAY

31

8412193599**

070000000013720

GIAI NHI_7

GIAI NHI NGAY

32

8412050930**

070000000011780

GIAI NHI_7

GIAI NHI NGAY

33

8412637099**

070000000014244

GIAI NHI_7

GIAI NHI NGAY

34

8412894181**

070000000012774

GIAI NHI_7

GIAI NHI NGAY

35

849348637**

070000000014006

GIAI NHI_7

GIAI NHI NGAY

36

8412289389**

080000000015163

GIAI NHI_8

GIAI NHI NGAY

37

849341420**

080000000015803

GIAI NHI_8

GIAI NHI NGAY

38

8412195104**

080000000016514

GIAI NHI_8

GIAI NHI NGAY

39

8412627141**

080000000015630

GIAI NHI_8

GIAI NHI NGAY

40

8412876965**

080000000015592

GIAI NHI_8

GIAI NHI NGAY

41

849036937**

090000000018047

GIAI NHI_9

GIAI NHI NGAY

42

849075450**

090000000017404

GIAI NHI_9

GIAI NHI NGAY

43

8412027254**

090000000017125

GIAI NHI_9

GIAI NHI NGAY

44

8412055900**

090000000017978

GIAI NHI_9

GIAI NHI NGAY

45

8412082814**

090000000017773

GIAI NHI_9

GIAI NHI NGAY

46

8412292918**

100000000024055

GIAI NHI_10

GIAI NHI NGAY

47

849036937**

100000000018651

GIAI NHI_10

GIAI NHI NGAY

48

8412155764**

100000000018951

GIAI NHI_10

GIAI NHI NGAY

49

8412672030**

100000000023623

GIAI NHI_10

GIAI NHI NGAY

50

8412141571**

100000000022131

GIAI NHI_10

GIAI NHI NGAY

51

849098513**

110000000024841

GIAI NHI_11

GIAI NHI NGAY

52

8412191435**

110000000033687

GIAI NHI_11

GIAI NHI NGAY

53

8412176216**

110000000033258

GIAI NHI_11

GIAI NHI NGAY

54

849051026**

110000000027053

GIAI NHI_11

GIAI NHI NGAY

55

8412165627**

110000000025411

GIAI NHI_11

GIAI NHI NGAY

56

8412286300**

120000000038848

GIAI NHI_12

GIAI NHI NGAY

57

8412052797**

120000000038649

GIAI NHI_12

GIAI NHI NGAY

58

8412234900**

120000000037207

GIAI NHI_12

GIAI NHI NGAY

59

8412061875**

120000000035373

GIAI NHI_12

GIAI NHI NGAY

60

8412056414**

120000000037837

GIAI NHI_12

GIAI NHI NGAY

61

8412649267**

130000000048135

GIAI NHI_13

GIAI NHI NGAY

62

8412845168**

130000000044121

GIAI NHI_13

GIAI NHI NGAY

63

8412137195**

130000000044358

GIAI NHI_13

GIAI NHI NGAY

64

8412836222**

130000000046484

GIAI NHI_13

GIAI NHI NGAY

65

8412851111**

130000000043760

GIAI NHI_13

GIAI NHI NGAY

66

8412028763**

140000000050607

GIAI NHI_14

GIAI NHI NGAY

67

8412687565**

140000000053815

GIAI NHI_14

GIAI NHI NGAY

68

849367209**

140000000053696

GIAI NHI_14

GIAI NHI NGAY

69

849339992**

140000000057230

GIAI NHI_14

GIAI NHI NGAY

70

8412185879**

140000000060818

GIAI NHI_14

GIAI NHI NGAY

71

8412058460**

150000000064019

GIAI NHI_15

GIAI NHI NGAY

72

849396849**

150000000063174

GIAI NHI_15

GIAI NHI NGAY

73

8412278458**

150000000075987

GIAI NHI_15

GIAI NHI NGAY

74

8412632231**

150000000068073

GIAI NHI_15

GIAI NHI NGAY

75

849331724**

150000000063399

GIAI NHI_15

GIAI NHI NGAY

76

8412622153**

160000000089794

GIAI NHI_16

GIAI NHI NGAY

77

849396394**

160000000086298

GIAI NHI_16

GIAI NHI NGAY

78

8412658595**

160000000082186

GIAI NHI_16

GIAI NHI NGAY

79

849344592**

160000000083324

GIAI NHI_16

GIAI NHI NGAY

80

8412195468**

160000000085214

GIAI NHI_16

GIAI NHI NGAY

81

8412074949**

170000000109698

GIAI NHI_17

GIAI NHI NGAY

82

849025288**

170000000097067

GIAI NHI_17

GIAI NHI NGAY

83

8412227734**

170000000105076

GIAI NHI_17

GIAI NHI NGAY

84

849025946**

170000000109961

GIAI NHI_17

GIAI NHI NGAY

85

8412855432**

170000000107007

GIAI NHI_17

GIAI NHI NGAY

86

8412142106**

180000000124222

GIAI NHI_18

GIAI NHI NGAY

87

8412699909**

180000000118609

GIAI NHI_18

GIAI NHI NGAY

88

8412263596**

180000000121156

GIAI NHI_18

GIAI NHI NGAY

89

849352211**

180000000117062

GIAI NHI_18

GIAI NHI NGAY

90

8412250314**

180000000122330

GIAI NHI_18

GIAI NHI NGAY

91

849073217**

190000000125594

GIAI NHI_19

GIAI NHI NGAY

92

849362806**

190000000126236

GIAI NHI_19

GIAI NHI NGAY

93

849052228**

190000000132472

GIAI NHI_19

GIAI NHI NGAY

94

849074501**

190000000125934

GIAI NHI_19

GIAI NHI NGAY

95

849341659**

190000000126766

GIAI NHI_19

GIAI NHI NGAY

96

8412659959**

200000000152940

GIAI NHI_20

GIAI NHI NGAY

97

8412164432**

200000000146974

GIAI NHI_20

GIAI NHI NGAY

98

849017836**

200000000151112

GIAI NHI_20

GIAI NHI NGAY

99

8412160937**

200000000144665

GIAI NHI_20

GIAI NHI NGAY

100

8412190377**

200000000154089

GIAI NHI_20

GIAI NHI NGAY

101

8412228737**

210000000165668

GIAI NHI_21

GIAI NHI NGAY

102

8412233337**

210000000166945

GIAI NHI_21

GIAI NHI NGAY

103

849322144**

210000000164377

GIAI NHI_21

GIAI NHI NGAY

104

849017219**

210000000156283

GIAI NHI_21

GIAI NHI NGAY

105

849373562**

210000000158208

GIAI NHI_21

GIAI NHI NGAY

106

8412659959**

220000000179557

GIAI NHI_22

GIAI NHI NGAY

107

8412668388**

220000000183676

GIAI NHI_22

GIAI NHI NGAY

108

8412064535**

220000000184020

GIAI NHI_22

GIAI NHI NGAY

109

8412161771**

220000000190704

GIAI NHI_22

GIAI NHI NGAY

110

8412240591**

220000000188841

GIAI NHI_22

GIAI NHI NGAY

111

8412069710**

230000000215405

GIAI NHI_23

GIAI NHI NGAY

112

849338457**

230000000195084

GIAI NHI_23

GIAI NHI NGAY

113

8412852695**

230000000207160

GIAI NHI_23

GIAI NHI NGAY

114

849050815**

230000000192698

GIAI NHI_23

GIAI NHI NGAY

115

8412860373**

230000000219492

GIAI NHI_23

GIAI NHI NGAY

116

849376058**

240000000225091

GIAI NHI_24

GIAI NHI NGAY

117

8412032155**

240000000225971

GIAI NHI_24

GIAI NHI NGAY

118

8412197306**

240000000227670

GIAI NHI_24

GIAI NHI NGAY

119

8412228913**

240000000236177

GIAI NHI_24

GIAI NHI NGAY

120

849358048**

240000000223447

GIAI NHI_24

GIAI NHI NGAY

121

849380401**

250000000257001

GIAI NHI_25

GIAI NHI NGAY

122

849017407**

250000000252023

GIAI NHI_25

GIAI NHI NGAY

123

849079899**

250000000243266

GIAI NHI_25

GIAI NHI NGAY

124

8412688800**

250000000249607

GIAI NHI_25

GIAI NHI NGAY

125

849023753**

250000000243043

GIAI NHI_25

GIAI NHI NGAY

126

8412895384**

260000000297872

GIAI NHI_26

GIAI NHI NGAY

127

849397265**

260000000272139

GIAI NHI_26

GIAI NHI NGAY

128

8412149017**

260000000287635

GIAI NHI_26

GIAI NHI NGAY

129

849077626**

260000000293459

GIAI NHI_26

GIAI NHI NGAY

130

8412059522**

260000000300954

GIAI NHI_26

GIAI NHI NGAY

131

849375292**

270000000307126

GIAI NHI_27

GIAI NHI NGAY

132

849388810**

270000000318460

GIAI NHI_27

GIAI NHI NGAY

133

849014412**

270000000315939

GIAI NHI_27

GIAI NHI NGAY

134

8412031514**

270000000308527

GIAI NHI_27

GIAI NHI NGAY

135

849025548**

270000000303219

GIAI NHI_27

GIAI NHI NGAY

136

849029079**

280000000334961

GIAI NHI_28

GIAI NHI NGAY

137

8412630909**

280000000351218

GIAI NHI_28

GIAI NHI NGAY

138

849332315**

280000000356247

GIAI NHI_28

GIAI NHI NGAY

139

8412137962**

280000000349288

GIAI NHI_28

GIAI NHI NGAY

140

849066069**

280000000354394

GIAI NHI_28

GIAI NHI NGAY

141

8412288031**

290000000401144

GIAI NHI_29

GIAI NHI NGAY

142

8412281627**

290000000412014

GIAI NHI_29

GIAI NHI NGAY

143

8412862816**

290000000411004

GIAI NHI_29

GIAI NHI NGAY

144

8412288239**

290000000423558

GIAI NHI_29

GIAI NHI NGAY

145

8412057774**

290000000404902

GIAI NHI_29

GIAI NHI NGAY

146

849333086**

300000000462202

GIAI NHI_30

GIAI NHI NGAY

147

8412159071**

300000000474637

GIAI NHI_30

GIAI NHI NGAY

148

8412231697**

300000000452212

GIAI NHI_30

GIAI NHI NGAY

149

849039840**

300000000484793

GIAI NHI_30

GIAI NHI NGAY

150

8412153787**

300000000488500

GIAI NHI_30

GIAI NHI NGAY

151

8412063801**

010000000000580

NHAT NGAY_1

GIAI NHAT NGAY

152

8412074165**

020000000000886

NHAT NGAY_2

GIAI NHAT NGAY

153

849325604**

030000000002278

NHAT NGAY_3

GIAI NHAT NGAY

154

849367964**

040000000005319

NHAT NGAY_4

GIAI NHAT NGAY

155

8412621237**

050000000006908

NHAT NGAY_5

GIAI NHAT NGAY

156

8412063356**

060000000009780

NHAT NGAY_6

GIAI NHAT NGAY

157

8412688732**

070000000011266

NHAT NGAY_7

GIAI NHAT NGAY

158

8412196279**

080000000015673

NHAT NGAY_8

GIAI NHAT NGAY

159

849351821**

090000000017666

NHAT NGAY_9

GIAI NHAT NGAY

160

849042029**

100000000020875

NHAT NGAY_10

GIAI NHAT NGAY

161

8412883882**

110000000033545

NHAT NGAY_11

GIAI NHAT NGAY

162

849336774**

120000000036227

NHAT NGAY_12

GIAI NHAT NGAY

163

8412262380**

130000000040370

NHAT NGAY_13

GIAI NHAT NGAY

164

849395088**

140000000059307

NHAT NGAY_14

GIAI NHAT NGAY

165

849397097**

150000000066062

NHAT NGAY_15

GIAI NHAT NGAY

166

849073322**

160000000076177

NHAT NGAY_16

GIAI NHAT NGAY

167

8412089154**

170000000106089

NHAT NGAY_17

GIAI NHAT NGAY

168

8412165181**

180000000111249

NHAT NGAY_18

GIAI NHAT NGAY

169

8412149428**

190000000128717

NHAT NGAY_19

GIAI NHAT NGAY

170

8412160109**

200000000146662

NHAT NGAY_20

GIAI NHAT NGAY

171

8412823286**

210000000165729

NHAT NGAY_21

GIAI NHAT NGAY

172

8412161525**

220000000179328

NHAT NGAY_22

GIAI NHAT NGAY

173

8412191489**

230000000195502

NHAT NGAY_23

GIAI NHAT NGAY

174

8412045801**

240000000239379

NHAT NGAY_24

GIAI NHAT NGAY

175

849312897**

250000000259626

NHAT NGAY_25

GIAI NHAT NGAY

176

849090372**

260000000278404

NHAT NGAY_26

GIAI NHAT NGAY

177

849030388**

270000000304819

NHAT NGAY_27

GIAI NHAT NGAY

178

8412250443**

280000000348051

NHAT NGAY_28

GIAI NHAT NGAY

179

849396246**

290000000393085

NHAT NGAY_29

GIAI NHAT NGAY

180

849316807**

300000000484727

NHAT NGAY_30

GIAI NHAT NGAY

181

849391790**

160000000082092

GIAI THANG

GIAI THANG